S.V. Hillegom

Strategische Beleidsplan 2012-2017

“s.v. Hillegom: Scoren door Kwaliteit” Versie: Defintief / 03-2012

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
1. INLEIDING
2. DOELSTELLINGEN
3. ONTWIKKELINGEN
4. VORMGEVING RESULTAATGEBIEDEN / DOELSTELLINGEN.
5. TOT SLOT

 

VOORWOORD
Het beleidsplan 2012-2017 van de s.v. Hillegom heet :
"s.v. Hillegom: Scoren door Kwaliteit”
Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de nieuw opgerichte
sportvereniging s.v. Hillegom in de komende jaren. S.v. Hillegom is
ontstaan uit een fusie tussen v.v. Hillegom en s.v. Concordia.
In dit plan kunt u naslaan wat s.v. Hillegom in de periode 2012-2017 in
grote lijnen wil doen om de aantrekkingskracht van het voetbal en
handbal te bewaren, waarbij de historie van de twee oorspronkelijke
verenigingen niet uit het oog wordt verloren. De drie kernbegrippen van
dit beleidsplan worden elk uitgewerkt in zo concreet mogelijke
doelstellingen.
PASSIE
De passie zal tot uiting komen in trots en ambitie. Trots op de historie
van de clubs en trots op de nieuwe S.v. Hillegom. Het is onze ambitie om
op het hoogst haalbare amateurniveau te presteren.
SPORTIVITEIT en RESPECT
Deze aspecten krijgen vorm door aandacht te hebben voor het plezier in
de sport en het verenigingsleven, voor fatsoen in de omgangsvormen
met elkaar en met onze (sportieve) gasten en voor betrokkenheid van
leden, ouders van leden, vrijwilligers en donateurs bij s.v. Hillegom.
“S.v. Hillegom: Scoren door Kwaliteit” is meer dan een wens.
Vrijwilligers zetten zich iedere week weer in om de wedstrijden goed te
laten verlopen. En met succes, want veel mensen beleven plezier aan de
voetbal- resp. handbalsport.
Er zijn echter ook ontwikkelingen die een schaduw dreigen te werpen,
die bedreigend kunnen zijn voor het imago van s.v. Hillegom en het
plezier wat de mensen hebben in het sporten. Denk bijvoorbeeld aan het
verbaal en/of fysiek geweld op en om de velden. In geval van excessen
zal het Bestuur dan ook (kei)hard, zonder aanzien des persoons,
optreden. Het bestuur zal werken aan het handhaven, dan wel het
terugbrengen, van het plezier in het voetbal en handbal met respect
voor elkaar.

“S.v. Hillegom: Scoren door Kwaliteit” is een uitdaging en eveneens een
oproep aan de leden van s.v. Hillegom om hier hun steen(tje) aan bij te
dragen. Het succes van het beleid staat of valt immers met de manier
waarop de vereniging dit beleid oppakt en gestalte geeft.
Dit beleidsplan toont de voorstellen waarmee het bestuur van s.v.
Hillegom de fundamenten onder het succes van de vereniging verder wil
verstevigen.
Hierbij wordt gedacht aan:
• Aantrekkelijkere competities op het veld resp. in de zaal
• Prestatie- & Recreatiegericht voetbal bij Senioren
(Heren/Dames/Meisjes)
• Prestatie- & Recreatiegericht voetbal bij Jeugd (Jongens/Meisjes)
• Vrijwilligersbeleid
• Communicatiebeleid / Public-Relations / Sponsering
• Accommodatiebeleid
• Stringente aanpak van agressie en geweld
Daarmee gaan we graag, samen met U, aan de slag!


1. INLEIDING
S.v. Hillegom IN DE KOMENDE 10 JAAR
S.v. Hillegom is een fusie tussen v.v. Hillegom en s.v. Concordia. V.v.
Hillegom is opgericht in 1951 en kwam voort uit de fusie tussen
Voetbalvereniging Hillegom en de club Hilinen. Deze beide verenigingen
waren opgericht in 1920. Ook s.v. Concordia is opgericht in 1920. Eerst
als voetbalvereniging, later ook met een handbalafdeling en een
turnafdeling. De huidige s.v. Hillegom vindt haar oorsprong zo’n 90 jaar
geleden en kan dus, ofschoon jong in jaren, bogen op een lange en rijke
sporthistorie.
In de loop van de achterliggende decennia hebben de verenigingen zich
ontwikkeld als gerenommeerde sportverenigingen in Hillegom en
omstreken. Gestage groei is gepaard gegaan met wisselende prestaties
op alle niveaus. De nieuwe vereniging zal een herkenbare positie
moeten verwerven in de Hillegomse sportwereld en daarbuiten. Het
verkrijgen van een eigen identiteit waar de sporters en vrijwilligers zich
mee kunnen identificeren is daarbij een pre. In deze identiteit dienen de
kernwaarden Passie, Sportiviteit en Respect vertegenwoordigd te zijn.
Het behoud van die kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Uiteraard wordt
deze in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop de leden en de
aanhang van s.v. Hillegom invulling geven aan hun clubbeleving en de
condities die daarvoor beleids- en bestuursmatig zijn gecreëerd.
Een belangrijke trend is een verdere professionalisering in de
amateursport. In de amateur-top is sprake van een dusdanig
vergoedingensysteem dat de grenzen met het betaalde voetbal steeds
verder vervagen. Zelfs op het niveau waarin het eerste elftal van s.v.
Hillegom acteert, is in toenemende mate sprake van het kopen van de
individuele prestatie. De verenigingsbinding speelt een steeds meer
ondergeschikte rol.

2. DOELSTELLINGEN
I. Streven binnen de selecties van jeugd, dames en heren naar
deelname in de competities in een zo hoog mogelijke klasse.
II. Meer aandacht besteden aan het recreatieve voet-/ handbal
(lagere elftallen) zowel bij de jeugd, heren en dames, opdat de
verenigingsbinding vergroot wordt.
III. Inrichten, onderhoud en zonodig uitbreiden van de
veldaccommodatie, zodat een goed en regulier competitieverloop
mogelijk is en de mogelijkheden aanwezig zijn om een verdere
groei in het ledenaantal op te vangen.
IV. Onderhouden, verbeteren en uitbreiden van de
trainingsaccommodatie, zodat de leden in staat worden gesteld
zich qua voet -/ handbalniveau te verbeteren en op een goede
wijze op wedstrijden voor te bereiden.
V. Het creëren van een zodanige financiële positie dat benodigde
investeringen op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden
met behoud van een sluitende exploitatie.
VI. Ruimte geven aan heren -, dames- en jeugdvoet -/ handbal en een
evenredige ontwikkeling daarvan.
VII. Eén van de belangrijkste peilers van s.v. Hillegom, is dat m.n. het
voetbal door alle leden van de vereniging op een passend, eigen
niveau kan worden gespeeld.
Zowel binnen het veld als daarbuiten (bijv. als vrijwilliger), moet
ieder Fusie-lid zich kunnen ontwikkelen.
VIII. Het creëren van een verenigingsgevoel waarbij de kernwaarden
Passie, Sportiviteit en Respect voor de leden, vrijwilligers en de
gasten van de vereniging als vanzelfsprekend worden ervaren.

Het individuele lid staat centraal in het beleid.
S.v. Hillegom, wil zich ten opzichte van zijn leden profileren als een
vereniging, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en die
slagvaardig inspeelt op de wensen en behoeften van de leden.
Andere kenmerken dienen te zijn, naast Passie, Sportiviteit en Respect:
• initiatiefrijk,
• pro-actief en
• communicatief vaardig.
Kortom, s.v. Hillegom wil een vitale sportvereniging zijn, waar de
verdere ontwikkeling van het voetbal & handbal hand in hand gaat met
de (individuele) ontplooiing van leden. Zó valt er optimaal plezier aan de
voetbal- & handbalsport te beleven.


3. ONTWIKKELINGEN
3.1 Ledenbestand
Het ledenbestand voor de senioren (heren) is de afgelopen jaren
stijgende. Inmiddels worden gedachten ontwikkeld om de sportcarrière
niet bij gemiddeld 35 jaar te laten stoppen, maar pas later door
mogelijkheden als trimvoetbal, 7-7 voetbal en andere recreatieve
voetbalactiviteiten aan te bieden.
Ook bij de dames is een sijging geconstateerd. In verband met dames- /
meisjesvoetbal is ledenaanwas nodig in alle leeftijdscategorieën, doch
bij de jeugd in het bijzonder, met het oog op een evenwichtige
leeftijdsopbouw. Bij de jeugd kunnen we spreken van een behoorlijke
groei. Dit maakt het niet makkelijk om in korte tijd hierop in te spelen.
Wel heeft dit tot gevolg dat het evenwicht wat er behoort te zijn ten
opzichte van de senioren uit zijn verband wordt getrokken. Getracht zal
dan ook moeten worden, om juist aan de oudere jeugd meer aandacht te
besteden, zodat ze dan seniorlid bij s.v. Hillegom blijven.
Daarnaast zal extra blijvend aandacht besteed worden aan voetballers
met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij vooralsnog om
recreatieve voetbalactiviteiten, nog niet om deelname aan competities.
Deze beperking vindt haar oorzaak in logistieke overwegingen.


3.2 Sportbeleving
Vroeger was het voetballen op een voor ieder individu zo hoog mogelijk
niveau meer vanzelfsprekend dan nu. Men begon in de jeugd en
streefde daarbij naar het spelen in het hoogste elftal in de betreffende
jeugdcategorie waar de leeftijd mee correspondeerde. Die ambitie zette
men door bij de senioren, om als de jaren gingen tellen de carrière stap
voor stap af te bouwen in een elftal met een steeds stijgende nummering.
De zogenaamde “good oldies” vormden daarbij veelal het decor van de
laatste voetbaldaden.
In de jeugd is deze ontwikkelingswijze nog steeds te onderkennen. Het
doorlopen van de verschillende leeftijdscategorieën en de daaraan
verbonden nieuwe uitdaging en kansen houden jeugdopleiding
interessant, ook als het een jaartje wat minder goed lukt. Ook het
selectiebeleid dat het jeugdbestuur daarbij hanteert speelt daarin een
rol. Bij de senioren, zowel bij de dames als heren, is presteren op een zo
hoog mogelijk niveau lang niet meer vanzelfsprekend. De ontwikkeling
van vriendenteams zet zich steeds meer voort.
Er is een onderscheid tussen het op selectieniveau kunnen en willen
spelen. Het op hoogste clubniveau spelen is namelijk geen vrijblijvende
zaak. Het brengt verplichtingen met zich mee, onder andere in het
verrichten van:
• veel en regelmatig trainingswerk,
• een gedegen en serieuze wedstrijdvoorbereiding, en
• men moet zich, om op niveau te kunnen blijven presteren, zo nu
en dan eens wat ontzeggen.


Een discipline die door de jeugdige senioren in de eerste jaren van het
verblijf in selectie-elftallen, of direct daaraan grenzende teams, nog wel
kan worden opgebracht vanwege het ritme vanuit de jeugdopleiding.
Blijven de persoonlijke prestaties uit en/of nemen de ambities af dan is
de lokroep vanuit een vriendenteam op lager niveau een aantrekkelijk
alternatief. De sportbeleving met maten in een eigen voetbaltempo en
aangepast trainingsritme krijgt dan al gauw de voorkeur. Qua uitrusting
en verzorging en dergelijke gaat men er bovendien nauwelijks op
achteruit omdat deze vriendenteams door een goede “sponsoring” de
zaakjes veelal goed voor elkaar hebben.
Een vriendenteam is veelal ook de voorkeurskeuze voor de
geroutineerde eerste elftalspeler die in de nadagen van zijn/haar
carrière zijn/haar voetballoopbaan op een lager niveau wil afsluiten.
Afbouwen in een tweede of derde elftal en daardoor een bijdrage
leveren aan de opleiding van jeugdige talenten is meer uitzondering dan
regel.
De concurrentie die de selecties daarvan ondervinden moet niet worden
genegeerd.
Sv. Hillegom is een zg. zondagsvereniging. De senioren selectieteams
spelen uitsluitend op zondag en de recreatieve seniorenteams bij
voorkeur op zondag. Op de zaterdag kunnen slechts een relatief gering
aantal recreatieve seniorenteams spelen. De jeugd heeft op de zaterdag
in principe voorrang. In conflictsituaties beslist het Algemeen Bestuur.
De condities en faciliteiten die door de vereniging aan de selecties

worden geboden gaan een steeds belangrijkere rol spelen
• Goede trainingsfaciliteiten;
• aantrekkelijke oefenstof;
• professionele begeleiding;
• gedegen wedstrijdvoorbereiding;
• motiveren van spelers en talenten,
zijn hier voorbeelden van.
Daarnaast bepalen ook andere faciliteiten als het beschikbaar stellen
van:
• kleding;
• schoeisel;
• trainingstrips etc.,
in steeds belangrijker mate of het verblijf in de selecties aantrekkelijk is.


Conclusie:
De mate van aanwezigheid van voet- en handbaltalent en
capaciteit is niet meer bepalend voor het niveau waarop
spelers de voet- en handbalsport willen bedrijven; goede
sportfaciliteiten, een professioneel selectieklimaat en het
zich kunnen identificeren met de vereniging zijn de
belangrijke bindende factoren.


3.3 Verenigingsbinding
Lid zijn voor het voetballeven en ook daarna komt met name bij de
jongere generatie steeds minder voor. Gelukkig is het zo dat door de
aanwas van jeugdleden het aantal leden nog steeds stijgende is.
Bij s.v Fusie is de intentie dan ook om o.a. de kwaliteit van de
opleidingen van zowel jeugd, dames en heren op een hoger plan te
brengen. Kwaliteiten die s.v. Hillegom moet koesteren mede gezien de
posities van andere verenigingen in de Bollenstreek waar afwijkende
tendensen merkbaar zijn. Deze zijn van invloed op:
• de omvang van de vereniging;
• de structuur;
• de kadervorming;
• de prestaties.

Het bij een bepaalde club spelen vanuit een traditionele binding is
tegenwoordig veel minder vanzelfsprekend. Als daarnaast ook een
directe binding met een stad of wijk ontbreekt dan bepalen veeleer
andere factoren of de speler lid wordt en blijft en of het zijn of haar club
is.
Daarnaast is een algemene tendens merkbaar dat een lid zich zakelijker
opstelt meer als consument. Vooral bij de jeugd en de ouders daarvan is
sprake van een zekere pakketvergelijking. Wat biedt de vereniging? Die
lossere verenigingsbinding en meer zakelijke opstelling heeft ook zijn
effecten op de rekrutering van kader en werkers. Dat ook buiten het
voetballen voor een vereniging met enige regelmaat de handen uit de
mouwen worden gestoken beseft een steeds kleinere groep mensen.
Het zal van de vereniging meer inspanning vragen die bijzondere
binding te ontwikkelen. Er is immers geen twijfel over de noodzaak van
de inzet van vrijwilligers op alle niveaus. Met andere woorden: zonder
vrijwilligers geen vereniging. S.v. Hillegom stimuleert vrijwilligers
optimaal om hen de ruimte te geven om zich binnen hun taak maximaal
te ontwikkelen.


Conclusie:
Binding met de vereniging is van het allergrootste belang. Het
benutten van eigen mogelijkheden en kwaliteit zijn daarvan de
belangrijkste peilers. Behoud daarvan is een must voor een
goede toekomst van de vereniging zowel organisatorisch als
prestatief.


3.4 Verhouding overheid - vereniging
Maatschappelijk is sedert een aantal jaren een tendens waar te nemen,
waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat de overheid het voortouw
neemt bij het opzetten van ontspanningsmogelijkheden op het gebied
van sport en welzijn. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt dan ook
steeds meer overgelaten aan initiatieven van de individuele burgers of
verenigingen.
Overdracht van verzorging- en onderhoudstaken aan burgers,
verenigingen en instellingen, met als uiteindelijke doelstelling
kostenreductie, ligt in de lijn der verwachtingen. De subsidies van
overheidswege komen politiek gezien steeds meer onder druk. Verdere
bezuinigingen hierop zijn dan ook zeer realistisch. Dit betekent dat
verenigingen en andere maatschappelijke instellingen steeds meer zelf
hun broek moeten ophouden.
Deze ontwikkelingen kunnen wel eens veel harder gaan dan men
verwacht.


Conclusie:
Op middellange termijn (5-10 jaar) kan een situatie ontstaan
waarbij de overheidsbijdrage tot nul gereduceerd is. Dit
betekent dat de vereniging dan volledig selfsupporting dient
te zijn bij het exploiteren van haar accommodatie.


4. VORMGEVING RESULTAATGEBIEDEN /DOELSTELLINGEN.
4.1 Prestatie & Recreatie
Het streven van s.v. Hillegom als vereniging, is er op gericht om op
basis van eigen kwaliteit sportief steeds hoger te komen. Het
belangrijkste naast deze prestatieve insteek is dat s.v. Hillegom
herkenbaar blijft als vereniging en dat de betrokkenheid van mensen
voor s.v. Hillegom blijft leven.
Daarnaast is s.v. Hillegom ook een gezelligheidsclub en zal dat ook
blijven. Dit is op zich een positieve gedachtegang. Mensen moeten bij
s.v. Hillegom komen voetballen en handballen, omdat ze bewust kiezen
voor s.v. Hillegom. Het mag daarom dan ook niet voorkomen dat spelers
individueel betaald gaan worden met als doel om bij s.v. Hillegom te
gaan voetballen.
Het ronselen van spelers bij andere verenigingen wordt niet gedaan.
Om sportief het niveau van een goede subtopper in het amateurvoetbal
(2e klasse) na te streven is een brede basis van een drietal selectieteams
noodzakelijk.
Om dit te bereiken zijn zaken als:
• goede trainingsstaf,
• begeleiding,
• verzorging en
• accommodatie
noodzakelijk.

Uiteraard is voor een vereniging als s.v. Hillegom een goede
jeugdopleiding essentieel. De doelstelling hieromtrent zijn/dienen
vastgelegd te worden in het jeugdplan.
Om een optimale doorstroming naar het eerste elftal mogelijk te maken,
moeten de overige (Senioren & Jeugd) selectieteams hoger spelen dan
nu het geval is. Verder mogen ook de recreatieve (vrienden)elftallen
niet vergeten worden.
De sfeer en de onderlinge band binnen s.v. Hillegom dienen ervoor te
zorgen dat probleemloos elftallen met een tijdelijk tekort aan spelers
aangevuld kunnen worden met spelers uit andere teams.
Een goede doorstroming vanuit de jeugd naar de selectieteams is van
zeer groot belang en dient navenante aandacht te krijgen. Deelname
met een team aan een speciale competitie voor elftallen onder de 23
jaar zou daarin een rol kunnen spelen.
Het streven is om van Fusie heren een goede subtopper in het
amateurvoetbal te maken. Onder de subtop wordt de 2e klasse KNVB
verstaan.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene doelstellingen en identiteit van
s.v. Hillegom, is de 2e klasse KNVB het maximaal haalbare niveau.
Het is absoluut een gegeven dat de prestaties van de selectieteams van
grote invloed zijn op de ontwikkeling en sfeer binnen de gehele
vereniging. Dit geldt in het bijzonder voor de seniorenteams en in iets
mindere mate voor de hoogste jeugdelftallen.
Dit betekent dat het bestuur in een grotere mate dan wellicht in het
verleden noodzakelijk was, de kaders en omstandigheden moeten
creëren voor goede prestaties. Dat dit in bepaalde gevallen tot een
bevoorrechte situatie zal leiden voor de selectieteams is hierbij
onvermijdelijk. Dit is niet bezwaarlijk zolang dit maar niet leidt tot een
ondergewaardeerd gevoel bij de lagere, recreatieve teams.
De recreatieve teams zijn de basis van de vereniging. Hier
draait de vereniging voor een belangrijk deel op. Zonder basis
maar ook zonder jeugd heeft de vereniging geen continuïteit.
Daarnaast is het van belang om ook aandacht te besteden aan andere,
niet-voetbalactiviteiten. Naast het actieve voetbal worden binnen de
jeugd van s.v. Hillegom een scala aan activiteiten georganiseerd. Na de
actieve voetballoopbaan, die voor de een eindigt op 16-jarige leeftijd en
voor de andere op 35 en weer een ander op 50-jarige leeftijd, zal s.v.
Hillegom haar leden meer dan voorheen gaan bieden, zoals de
recreatieve voetbalactiviteiten die hiervoor in hoofdstuk 3 zijn genoemd.
Om de verenigingsbinding na het actieve voetbal langer te behouden
kan overwogen worden ook andere activiteiten te ontplooien.


Conclusie:
Wil s.v. Hillegom tenminste een goede subtopper in het
amateurvoetbal worden c.q. blijven, dan zijn een goede
trainingsstaf, kader, begeleiding en accommodatie
voorwaardelijk en essentieel. Een vereniging kan haar
sportieve ambities alleen waar maken met een brede
recreatieve basis binnen de vereniging en de steun van
vrijwilligers.


4.2 Accommodatie
Op de meeste plaatsen in Nederland zijn de voetbalcomplexen in de
afgelopen decennia verhuisd naar de rand van de bebouwde kom.
Hierdoor verloren verenigingen hun vanzelfsprekende relatie met de
woonwijk en daarmee ook een deel van hun sociale betekenis. Deze
verwijdering bemoeilijkt de bereikbaarheid voor voetballers en heeft
ook invloed op zaken als de sociale veiligheid en verkeersveiligheid.
Een goede accommodatie is een belangrijke voorwaarde voor een
gezond verenigingsklimaat. Voor de aanleg, het beheer en onderhoud
van hun accommodaties, zijn voetbalverenigingen echter grotendeels
afhankelijk van de gemeentelijke overheid, in casu de financiële
middelen die de lokale politiek hieraan wil besteden. Mede om deze
reden is een goed contact van de verenigingen met hun gemeente van
groot belang.
Totstandkoming van overleg tussen s.v. Hillegom en de gemeente
Hillegom dient gestimuleerd te worden.
De mogelijkheden en faciliteiten, die een vereniging aan haar
(potentiële) leden te bieden heeft zal een steeds grotere invloed hebben
bij de uiteindelijke keuze voor een bepaalde sport of vereniging. In
belangrijke mate behoort de kwaliteit van de accommodatie bij de zaken
waarmee een vereniging zich kan onderscheiden van anderen.
Veranderingen in de accommodatie als gevolg van een toenemend
ledenaantal en toenemende eisen vanuit de vereniging ter
ondersteuning van de sportieve ambities zullen worden gewenst op
kwalitatief en kwantitatief gebied.

Conclusie:
De kwaliteit van de accommodatie dient aan te sluiten bij de
sportieve en maatschappelijke ambities van de vereniging. Dit
behelst zowel de accommodatie op het sportpark zelf, als de
infrastructuur (denk aan bereikbaarheid, perkeergelegenheid,
veiligheid) er omheen.
Opmerking:
Ten tijde van het schrijven van dit Beleidsplan zijn gesprekken
aangaande de Accommodatie met de gemeente Hillegom gaande.
Resultaten van deze gesprekken zijn in dit Beleidsplan nog niet
verwerkt.


4.3 Financiën / Sponsoring
Zonder twijfel zijn de financiën het beleidsterrein dat de komende
decennia centraal zal staan.
Zwaardere, structurele financiële lasten zijn te verwachten als gevolg
van:
• Veranderende kaders waarin de financiële steun vanuit de
overheid wordt vormgegeven;
• hogere kwaliteitseisen aan de accommodatie;
• het realiseren van de doelstellingen op prestatief niveau.
Bij financiën dient onderscheid gemaakt te worden in:
• jaarlijkse baten en lasten;
• incidentele baten en lasten.
Een toename van jaarlijkse lasten dient gecompenseerd te worden met
structurele baten op jaarbasis. Feitelijk heeft de vereniging slechts twee
structurele inkomstenbronnen, namelijk:
• contributies;
• kantine-inkomsten.
Inkomsten uit hoofde van sponsoring mogen slechts tot beperkte
hoogte structureel worden opgenomen in de begroting. Een toename
van het ledenaantal zal in principe een positief effect hebben op de
contributies en de inkomsten uit de kantine.
De keerzijde van de medaille is uiteraard dat geïnvesteerd moet worden
in de accommodatie om de nieuwe leden te laten voetballen. Dit leidt
weer tot een toename van de exploitatielasten.
Ter financiering van investeringen moet ook eens gedacht worden aan
specifieke sponsoracties. Zowel bij amateurs als bij profs is sponsoring
door het bedrijfsleven niet meer weg te denken. Het bedrijven van sport,
zeker op een bepaald niveau, is kostbaar en nauwelijks meer uit de
reguliere verenigingsinkomsten op te brengen. Zeker als het om extra
impulsen gaat of bijzondere voorzieningen als een aardig tenue of
speciale faciliteiten, wordt een beroep op een externe geldschieter(s)
gedaan. In ruil voor het verbinden van de naam aan de club of team is
menig bedrijf bereid tot een financiële bijdrage.
Ook bij s.v. Hillegom is sponsoring een fenomeen in vele variaties, van
clubsponsor tot schenker van een wedstrijdbal. In totaliteit leveren
sponsorbijdragen een niet onaanzienlijke verruiming van het budget op,
naast een groot aantal goed aangeklede teams.
Bij min of meer plaatselijk of regionaal actieve verenigingen spelen deze
overwegingen voor een potentiële sponsor in veel mindere mate. De
mogelijkheden om iets ten gunste van de naamsbekendheid te doen zijn
immers beduidend minder en beperken zich veelal tot de kring waarin
de vereniging of het elftal zich begeeft.
Bij verenigingen als s.v. Hillegom is sympathie met de vereniging de
belangrijkste drijfveer voor sponsoring. Het aan de sponsoring
verbonden publicitaire effect komt op de tweede plaats en is mooi
meegenomen als dit optreedt. Uiteraard ligt op de vereniging de
verplichting de kansen die zich daarvoor aandienen te benutten.
Daarnaast trekt de overheid zich steeds meer terug uit subsidieland en
zijn verenigingen aangewezen op alternatieven.
In de toekomst zal de noodzaak van sponsoring alleen maar
toenemen zeker voor een vereniging met ambities zoals s.v.
Hillegom.
Om verplichtingen over en weer tussen sponsor en vereniging helder en
overzichtelijk te houden, wordt de relatie contractueel vastgelegd. In
het bijzonder waar het om de relatie met een hoofdsponsor gaat.

Zeker als het om grote sponsoren gaat is het daarbij van belang dat
e.e.a. niet ten koste gaat van de eigen identiteit en zelfstandigheid.
Deze substantiële bedragen moeten niet de kurk op de fles zijn voor een
gezonde exploitatie van de vereniging maar meer als extra pot gaan
fungeren voor bijzondere zaken.
Aandacht zal zeker door s.v. Hillegom moeten worden besteed aan de
tegenprestatie naar de sponsoren:
• Informeren over de gang van zaken bij de vereniging;
• het betrekken bij het wel en wee;
• benutten van publiciteitskansen voor de sponsor,
zijn enkele aandachtspunten naast het belangrijkste uitgangspunt voor
vereniging en leden: koop bij onze adverteerders.
Conclusie:
S.v. Hillegom zal actief aandacht dienen te besteden aan
tegenprestaties en after-sales naar de sponsoren binnen de
vereniging. Een aparte werkgroep is in het leven geroepen om
juist hier te onderzoeken of er, en zo ja waar, meerdere
mogelijkheden liggen.


4.4 Bestuurlijke Organisatie
Qua bestuurlijke organisatie bestaat s.v. Hillegom, uit een Algemeen
Bestuur, Senioren en een Jeugdcommissie, Handbalcommissie,
Technische commissie, Vertrouwenscommissie, diverse Secretariaten,
een Sponsorcommissie, Tuchtcommissie, Kaderleden en een scala aan
Vrijwilligers. Het reguliere wedstrijd- en traininggebeuren valt onder
Technische commissie. Het Algemeen Bestuur dient zich primair met
beleidsmatige zaken bezig te houden en is eindverantwoordelijke voor
het totale vereniginggebeuren.
Voor het uitvoeren van bijzondere werkzaamheden, zoals aanleg resp.
onderhoud velden, renovatie kleedkamers, uitbreiding kantine, e.d.,
wordt binnen s.v. Hillegom gekozen voor een projectmatige aanpak. Dit
heeft als voordeel dat de juiste deskundigheid ingezet kan worden en
vanwege het ad-hoc en tijdelijke karakter de bereidheid tot deelname
groot is. De resultaten van deze aanpak zijn zeer positief en naar volle
tevredenheid van het bestuur.
Het bestuur bekijkt regelmatig kritisch naar de huidige bestuurlijke
opzet en toetst deze aan de effectiviteit.


Conclusie:
Gegeven de huidige stand van zaken is er op dit moment reden
tot aanpassing van de bestuurlijke organisatie binnen s.v.
Hillegom.

5. TOT SLOT
Vanuit de in het strategische beleidsplan 2012-2017 geschetste
ontwikkelingen is het belangrijk dat s.v. Hillegom zich als vereniging
bezint op hetgeen dit voor haar betekent. Dat deze ontwikkeling
consequenties op diverse beleidsterreinen zullen hebben is
onmiskenbaar.
De ledenvergadering zal goedkeuring dienen te geven, opdat het
bestuur dit beleidsplan kan uitvoeren .
Deze voorstellen moeten er toe bijdragen dat s.v. Hillegom haar
algemene doelstellingen, zoals verwoord in hoofdstuk 2, kan realiseren.